Open oproep

DE DEADLINE VOOR DE TWEEDE OPEN OPROEP NADERT: 5 OKTOBER!

DIT BETEKENT DAT AANVRAGEN VÓÓR 6 OKTOBER DIGITAAL MOETEN ZIJN INGEDIEND.

TIJDENS HET WEEKEND ZIJN WIJ NIET BEREIKBAAR VOOR VRAGEN OF HULP BIJ TECHNISCHE PROBLEMEN. VRAAG DUS TIJDIG EEN ACCOUNT AAN!

The Art of Impact roept kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers), ontwerpers, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector op om voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken.

Doel van de open oproep is het stimuleren van nieuwe kunstprojecten die een duidelijke impact hebben op maatschappelijke thema’s en vraagstukken, in het bijzonder de thema’s leefbare wijk en stad; energie en klimaat; zorg en welzijn; en (circulaire) economie.

Welke projecten komen in aanmerking?

De open oproep is gericht op kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, (culturele) instellingen en zowel private als publieke opdrachtgevers binnen en buiten de culturele sector. Een voorstel kan individueel of gezamenlijk met een (andere) kunstenaar, ontwerper, bemiddelaar, opdrachtgever, instelling, organisatie of bedrijf worden aangevraagd.

Binnen deze open oproep gaat de voorkeur uit naar samenwerkingen of samenwerkingsvormen tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen. Wanneer een voorstel wordt ingediend door twee of meer partijen telt dit in principe positief mee bij de beoordeling. Beoordeeld wordt in die gevallen of de samenwerking bij het plan van meerwaarde is voor de artistieke en/of maatschappelijke impact van het project.

Budget
Het budget voor deze open oproep is bestemd voor de ondersteuning van plannen die van start gaan in 2016. Bij elk projectvoorstel moet een begroting met sluitend dekkingsplan worden ingediend. De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. Er kan zowel worden aangevraagd voor de ontwikkelfase als voor de realisatiefase van projecten.
Cofinanciering is verplicht; bij de beoordeling wordt afhankelijk van de aard en omvang van het project verwacht dat een aanvrager alles in het werk stelt om medefinanciering door derden te verkrijgen of een eigen bijdrage levert. Onder cofinanciering wordt o.a. verstaan: eigen bijdrage, publieksinkomsten, sponsoring, overige subsidies en crowdfunding. De gevraagde bijdrage dient in een aanvaardbare verhouding te staan tot de totale begroting en de cofinanciering.

Welke voorwaarden?
Een aanvraag voor ondersteuning door The Art of Impact bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld online aanvraagformulier
 • Een projectplan (in PDF op A4-formaat, 4 pagina’s) met een inhoudelijke motivering van het project, de disciplines en maatschappelijke thema’s waarop het project zich richt, een motivering van eventuele samenwerkingen, de beoogde resultaten en de maatschappelijke impact van het project.
 • Een begroting met dekkingsplan (in PDF op A4-formaat, 2 pagina’s).

Individuele aanvragers dienen bovendien een cv te uploaden.

Voor een aanvraag geldt behalve de algemene voorwaarden:

 • De activiteit waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd dient hoofdzakelijk plaats te vinden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere gemeentes Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
 • Geen aanvraag kan worden ingediend door leden van de Raden van Toezicht van de fondsen, medewerkers van de fondsen, waaronder het bestuur, of een aanvrager die lid dan wel plaatsvervangend lid is van de jury of adviescommissie die de aanvragen voor de betreffende bijdrage beoordeelt.
 • Geen bijdragen worden verstrekt voor projectkosten die zijn gemaakt vóór de beschikkingsdatum of voor projecten die reeds voor de beschikkingsdatum zijn beëindigd. De beschikkingsdatum is 11 januari 2016.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?
Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden, op tijd zijn ingediend en voorzien zijn van de gevraagde bijlagen, worden voorgelegd aan één van vier subcommissies, bestaand uit experts op verschillende terreinen binnen het culturele en maatschappelijke veld. De subcommissies maken een eerste selectie, die wordt voorgelegd aan een finale adviescommissie. Indien daartoe aanleiding is, kan de finale adviescommissie in deze fase aanvragers uitnodigen om hun voorstel persoonlijk toe te lichten of verduidelijken. Deze gesprekken worden gepland op maandag 14 december en woensdag 16 december. Na de eventuele gespreksrondes maakt de finale adviescommissie een definitieve selectie.

Aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

 • Kwaliteit van de aanvrager: is de kwaliteit en positie van de organisatie, instelling of kunstenaar van belang voor het culturele en/of maatschappelijke veld in Nederland?
 • Artistieke kwaliteit en visie van het project: is het project in artistiek opzicht voorbeeldstellend, onderscheidend, vernieuwend of om een andere reden bijzonder?
 • Maatschappelijke relevantie en urgentie van het project: is het project in maatschappelijk opzicht voorbeeldstellend, onderscheidend, vernieuwend of om een andere reden bijzonder? Hoe is de continuïteit of duurzaamheid van het project gewaarborgd?
 • Zichtbaarheid en publieksbereik: is/zijn de aanvrager(s) in staat een passend publiek te bereiken en de relatie tussen kunst, maatschappij en burger te versterken en/of beter zichtbaar te maken?
 • Begroting en ondernemerschap: wekken de begroting en het ondernemerschap van de aanvrager(s) het vertrouwen dat het project professioneel en volgens plan uitgevoerd kan worden?

En indien aan de orde:

 • Samenwerking: wat is de inhoudelijke meerwaarde van de samenwerking voor het project?

The Art of Impact streeft naar een evenwichtige verdeling van projecten over de verschillende disciplines en maatschappelijke thema’s. Ook een budgettaire afweging maakt deel uit van de beoordeling.

Aanvrager moeten rekening houden met een behandeltermijn van 13 weken vanaf de sluitingsdatum van de open oproep. De beschikkingsdatum is 11 januari 2016.

Hoe vraag je aan?
Sluitingsdatum voor aanvragen is 5 oktober 2015. Dit betekent dat aanvragen vóór 6 oktober 2015 digitaal moeten zijn ingediend.

U kunt uw aanvraag bij The Art of Impact indienen via een online aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, wordt deze getoetst op de formele eisen uit deze toelichting en de algemene voorwaarden.

LET OP: Voor de open oproep kan alleen worden aangevraagd via het digitale aanvraagsysteem, hiervoor heeft u een account nodig. Behalve wanneer u al een account heeft, dient u eerst een account aan te vragen.

(Wanneer u al een account heeft bij het Mondriaan Fonds, hoeft u geen nieuw account aan te vragen.)

Wilt u voor uzelf een aanvraag doen (individuele aanvrager)?
Heeft u al een account? Log dan hier in.*
Heeft u nog geen account? Vraag dan hier een account aan als individu.

Wilt u een aanvraag doen voor een organisatie (aanvrager is organisatie)?
Heeft u al een account? Log dan hier in.*
Heeft u nog geen account? Vraag dan hier een account aan als contactpersoon voor een organisatie.

* Als u reeds een persoonlijk account heeft en daarnaast een tweede account namens een organisatie wilt, kunt u op een ander e-mailadres een apart account krijgen. Dit geldt ook als u namens meerdere organisaties wilt aanvragen. Het e-mailadres is uw accountnaam.

Wij streven ernaar uw aanmeldgegevens binnen een werkdag per e-mail aan u te versturen. Vlak voor de sluitingsdatum kunnen wij dat echter niet garanderen. Vraagt u daarom uw account ruim voor de sluitingsdatum aan. Pas na ontvangst van uw login code kunt u inloggen en het aanvraagformulier invullen. Bewaar uw aanmeldgegevens goed.

Klik hier voor de FAQ over online aanvragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de helpdesk: helpdesk@mondriaanfonds.nl, tel. 020 523 15 23.

Meer weten?
Voor overige vragen over The Art of Impact of de open oproep, klik hier voor de FAQ.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Floris Lieshout (programmasecretaris):
020-523 15 23 of floris@theartofimpact.nl