Commissieverslag 2e open oproep

v.l.n.r. Joost Heijthuijsen, Willemijn Maas, Boris van der Ham en Daan Heerma van Voss
v.l.n.r. Joost Heijthuijsen, Willemijn Maas, Boris van der Ham en Daan Heerma van Voss

Ook deze keer was de commissie overweldigd door de opbrengst van de tweede open oproep van The Art of Impact. Uit de grote hoeveelheid aanvragen die ook nu weer werd ingediend, blijkt dat kunstenaars en instellingen van binnen én buiten de culturele sector volop actief zijn op het grensvlak van kunst en samenleving en op zoek zijn naar manieren om hun impact daarop te vergroten. De aanvragen geven, in combinatie met de aanvragen die bij de eerste open oproep werden ingediend, een rijk overzichtsbeeld van de projecten en initiatieven die binnen en tussen verschillende kunstdisciplines en maatschappelijke domeinen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

De aanvragen
Wat de commissie is opgevallen bij veel aanvragen, is de urgentie en actualiteit van de gekozen thema’s. Ondanks een grote diversiteit aan thematiek, kwam een aantal thema’s met regelmaat terug: vluchtelingenproblematiek, achterstandswijken in de stad, een duurzame samenleving, ouderen en de gezondheidszorg.
Regelmatig sprak er een oprechte wil uit de plannen om maatschappelijke problemen via kunst onder de aandacht te brengen, vanuit een ander perspectief te benaderen of zelfs op te lossen. Vaak kwam ook aan de orde dat men met het project de kunst toegankelijker wil maken voor een breder of nieuw publiek.
Herhaaldelijk werd in een projectvoorstel een poging ondernomen om door middel van een pilot een nieuwe, alternatieve samenleving of een droom te realiseren. De projecten waren in die zin vaak idealistisch en praktisch tegelijkertijd. Daarin schuilt volgens de commissie ook een gevaar: door de praktische insteek lijkt ruimte voor risico, experiment en verwondering af en toe te ontbreken. Een beetje te braaf? Soms!
De aanvragers waren heel divers. Zowel grote, gerenommeerde instellingen hebben aanvragen ingediend, als kleinere en minder gevestigde gezelschappen en kunstenaars. Ook de verschillende kunstdisciplines waren vertegenwoordigd, hoewel het programmateam en de commissies tot hun teleurstelling hebben moeten constateren dat er in deze open oproep geen enkele aanvraag vanuit het literaire veld werd ingediend.
Wat tot slot is opgevallen, is het grote aantal instellingen, kunstenaars en individuele personen uit allerlei sectoren die in hun plannen met elkaar willen gaan samenwerken. Dat vindt de adviescommissie zeer hoopgevend.

De beoordeling
De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de volgende criteria: de kwaliteit en de positie van de aanvrager, de artistieke kwaliteit en visie, de maatschappelijke relevantie en urgentie, zichtbaarheid en publieksbereik, begroting en ondernemerschap en de samenwerking met derden.
Al deze criteria zijn afzonderlijk en in onderlinge samenhang gewogen. De discussie binnen de adviescommissie ging vaak over de relatie tussen artistieke kwaliteit en maatschappelijke relevantie. De commissie is steeds op zoek geweest naar een goed evenwicht tussen die twee aspecten. Het mocht geen puur welzijnswerk zijn, maar ook geen kunstproject waar het maatschappelijk thema “met de haren bijgesleept’ was. Daarnaast heeft de commissie geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de oprechte betrokkenheid en intrinsieke motivatie bij het thema en het project.

Tot slot
De leden van de adviescommissie hebben de aanvragen in eerste instantie aan de hand van de criteria en vervolgens vanuit hun eigen expertise en referentiekader gewogen. Daarnaast was de onderlinge discussie tussen de commissieleden, die elk een eigen invalshoek en expertise hebben, heel vruchtbaar en verhelderend. De discussies waren scherp, verhelderend en werden gemotiveerd en betrokken gevoerd.
De adviescommissie heeft het als bijzonder eervol en inspirerend ervaren om een zo groot en divers aanbod aan kunstprojecten met een maatschappelijke impact te mogen beoordelen.
Het lezen, zien en bespreken ervan heeft ons verrijkt met een doorkijk van wat er in Nederland aan talent, inspiratie en betrokkenheid is op het terrein van The Art of Impact.

Amsterdam, 11 januari 2016