Algemene voorwaarden en werkwijze The Art of Impact

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de bijdragen van The Art of Impact aan individuele aanvragers, instellingen en andere partijen, die zijn verstrekt naar aanleiding van een open oproep of op basis van selectie door de intendant.

Doel
The Art of Impact biedt financiële en immateriële ondersteuning aan kunstprojecten met duidelijke impact op een maatschappelijk thema of vraagstuk, met als doel de zichtbaarheid van deze kunstprojecten en de samenwerking tussen culturele instellingen en kunstenaars enerzijds en organisaties en bedrijven buiten de culturele sector anderzijds te stimuleren.

Doelgroepen
De bijdragen van The Art of Impact kunnen worden toegekend aan beeldend kunstenaars, schrijvers, dichters, podiumkunstenaars, filmmakers, ontwerpers, bemiddelaars en opdrachtgevers binnen en buiten de culturele sector met plannen of projecten die de relatie tussen kunst en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en beter zichtbaar maken.

Samenwerking
De bijdragen van The Art of Impact zijn nadrukkelijk gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen instellingen, kunstenaars, bemiddelaars, opdrachtgevers en/of andere private of publieke partijen. Samenwerkende aanvragers hebben een streepje voor in de beoordeling, mits aan de inhoudelijke criteria wordt voldaan.

Nationaliteit en vestigingsplaats
Individuele aanvragers
Aanvragers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, dienen een uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) mee te sturen.

Instellingen, opdrachtgevers en andere rechtspersonen
Om voor een bijdrage van The Art of Impact in aanmerking te kunnen komen, moet een aanvragende instelling, organisatie, opdrachtgever of andere rechtspersoon in Nederland gevestigd zijn.

Formele toetsing
Aanvragen die worden gedaan naar aanleiding van een open oproep worden getoetst aan de formele voorwaarden die gesteld worden in de toelichting bij de regeling en in deze Algemene Voorwaarden. Aanvragers zijn daarom verplicht bij de aanvraag alle benodigde informatie aan te leveren op basis waarvan The Art of Impact kan beoordelen of aan alle voorwaarden is voldaan.

Bij individuele aanvragers wordt gekeken of:
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de nationaliteit.

Bij instellingen en organisaties wordt gekeken of:
– de aanvrager voldoet aan de vestigingsvoorwaarden.

Vervolgens wordt bij alle aanvragen geverifieerd of:
– de plannen waarvoor wordt aangevraagd onder de betreffende deelregeling vallen.
– de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in de Toelichting worden gesteld aan bijdragen door medefinanciers en derden (cofinanciering).
– een bijdrage niet wordt aangevraagd door of voor een lid van de Raad van Toezicht van de fondsen, medewerkers en bestuur van de fondsen of een (plaatsvervangend) lid van de jury of adviescommissie die aanvragen voor de betreffende bijdrage beoordeelt.
– de aanvraag binnen de in de Toelichting gestelde aanvraagtermijn of deadline is ingediend.
– het project of de projectonderdelen waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd niet van start gaan voor de beschikkingsdatum van de betreffende deelregeling.

Aanvragen die onvolledig worden ingediend, lopen vertraging op in de behandeling.

Criteria
Op deze plek wordt een algemene toelichting gegeven op de criteria die door The Art of Impact worden gehanteerd bij de beslissing over het verstrekken van een bijdrage naar aanleiding van de open oproep. De intendant hanteert een eigen beoordelingskader.

Bij het beoordelen van de kwaliteit en de impact van een projectaanvraag binnen de open oproep hanteert de adviescommissie de volgende criteria:

Kwaliteit van de aanvrager: is de kwaliteit en positie van de organisatie, instelling of kunstenaar van (potentieel) belang voor het culturele en/of maatschappelijke veld in Nederland?
Artistieke kwaliteit en visie: is het project in artistiek opzicht voorbeeldstellend, onderscheidend, vernieuwend of om een andere reden bijzonder?
Maatschappelijke relevantie en urgentie: is het project in maatschappelijk opzicht voorbeeldstellend, onderscheidend, vernieuwend of om een andere reden bijzonder? Hoe is de continuïteit of duurzaamheid van het project gewaarborgd?
Zichtbaarheid en publieksbereik: is/zijn de aanvrager(s) in staat een passend publiek te bereiken en de relatie tussen kunst, maatschappij en burger te versterken en/of beter zichtbaar te maken?
Begroting en ondernemerschap: wekken de begroting en het ondernemerschap van de aanvrager(s) het vertrouwen dat het project professioneel en volgens plan uitgevoerd kan worden?

En, indien aan de orde:

Samenwerking: wat is de inhoudelijke meerwaarde van de samenwerking voor het project?

Beoordelingsprocedure
Adviescommissies
Aanvragen voor een bijdrage van The Art of Impact worden aan een daartoe bevoegde adviescommissie van The Art of Impact voorgelegd.

Samenstelling

De adviescommissie en subcommissies zijn samengesteld uit een poule deskundigen van binnen en buiten de culturele sector. De commissieleden beschikken over een gedegen kennis van de verschillende kunstdisciplines en/of over specifieke deskundigheid op het gebied van een van de voorgestelde maatschappelijke thema’s.

Werkwijze
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier en de documentatie. Het is daarom van belang dat alle gevraagde bijlagen worden meegestuurd. De adviescommissie oordeelt op basis van de criteria die in de algemene voorwaarden worden genoemd.

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden, op tijd zijn ingediend en voorzien zijn van de gevraagde bijlagen, worden voorgelegd aan één van vier subcommissies. De subcommissies maken een eerste selectie, die wordt voorgelegd aan een finale adviescommissie. Indien daartoe aanleiding is, kan de finale adviescommissie in deze fase aanvragers uitnodigen om hun voorstel persoonlijk toe te lichten of verduidelijken. Na de eventuele gespreksrondes maakt de finale adviescommissie een definitieve selectie.

Nadat de programmadirecteur van The Art of Impact het advies van de definitieve adviescommissie heeft bekrachtigd, ontvangt de aanvrager binnen een week schriftelijk bericht.

Bij gehonoreerde aanvragen
Zichtbaarheid en kennisoverdracht
Bij toegekende aanvragen dienen de naam en het logo van The Art of Impact vermeld te worden op alle uitingen (persberichten, uitnodigingen, flyers, websites, publicaties, aftiteling, et cetera). Gebruik hierbij het logo dat u hier kunt downloaden.

The Art of Impact vraagt gehonoreerde kunstenaars, instellingen en bemiddelaars zich beschikbaar te stellen voor gesprekken (of contact, advies) met andere gehonoreerde aanvragers. Zo kan de kennis en ervaring die is opgedaan met publieke middelen breder en meer ‘open source’ worden gedeeld en ten goede komen aan de ontwikkeling van het veld. Hiertoe kunnen gehonoreerde aanvragers benaderd worden om deel te nemen aan conferenties en andere programma’s die The Art of Impact op dit gebied ontwikkelt.

Website
The Art of Impact vraagt gehonoreerde kunstenaars, instellingen en bemiddelaars om actief bij te dragen aan de communicatie over het ondersteunde project op de website van The Art of Impact, voorafgaand aan en gedurende het project. Ieder project dient hiertoe een eigen projectpagina op de website van The Art of Impact bij te houden.

Onderzoek
The Art of Impact vraagt gehonoreerde kunstenaars, instellingen en bemiddelaars om actief bij te dragen aan het onderzoek van The Art of Impact naar de werkwijze van makers en producenten, de succes- en risicofactoren van samenwerking en de kwalitatieve resultaatmeting van de ondersteunde projecten. Op verschillende momenten voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het project zullen aanvragers gevraagd worden onderzoeksvragen te beantwoorden die betrekking hebben op het eigen project.

Vaststelling subsidie
De bijdragen van The Art of Impact worden als voorschot toegekend. Indien wijzigingen in het plan optreden, dient de aanvrager dit vooraf schriftelijk door te geven. De wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden na goedkeuring door The Art of Impact, anders vervalt de grond voor subsidietoekenning. Veranderingen in de algemene financiële situatie van de aanvrager dienen direct te worden doorgegeven.
Voor alle toegekende bijdragen geldt dat maximaal 80% van het toegekende bedrag wordt overgemaakt. Het restant wordt uitbetaald wanneer aan de subsidievoorwaarden is voldaan en de financiële verantwoording is goedgekeurd. Wanneer blijkt dat de toekenning ten onrechte of voor een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden, zal de toekenning worden ingetrokken of verlaagd en het te veel uitbetaalde worden teruggevorderd.
Bijdragen kunnen alleen worden uitbetaald op een rekening op naam van de aanvrager.

Belastingen voor individuele aanvragers
Bijdragen worden als bruto bedragen uitgekeerd. Hierop zijn dus geen belastingen en/of premies volksverzekeringen ingehouden. De bijdragen gelden als inkomen en moeten als zodanig op het aangiftebiljet worden opgegeven. De gemaakte beroepskosten kunnen worden afgetrokken, zodat een aanvrager alleen belasting betaalt voor dat deel van de subsidie dat niet is gebruikt om de beroepskosten te dekken.

Eindverantwoording
Binnen 3 maanden na einddatum van de ondersteunde activiteiten ontvangt The Art of Impact een financiële eindverantwoording van de toegekende subsidie. Bij bijdragen boven €25.000 ontvangt The Art of Impact een financiële verantwoording van de totale kosten, die zich goed laat vergelijken met de geaccordeerde begroting. Bij bijdragen tussen €25.000 en €125.000 ontvangt The Art of daarnaast nog een duidelijk gespecificeerd overzicht dat een goed beeld geeft van de werkelijk gedane uitgaven, vergezeld van kopieën van de bewijzen van de kosten (facturen en bonnen) en de betalingsbewijzen (bankafschriften en bonnen). Bij bijdragen van €125.000 of meer ontvangt The Art of Impact binnen 3 maanden na einddatum van de activiteiten een goedkeurend assurance-rapport of een controleverklaring van een onafhankelijke accountant

Bij niet-gehonoreerde aanvragen
Bezwaarprocedure
Aanvragers kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met een besluit. Dat kan als de aanvraag is afgewezen, maar ook als The Art of Impact een ander bedrag toekent dan aangevraagd. Ook is bezwaar mogelijk als er bij het vaststellen van de definitieve bijdrage wordt afgeweken van de toezegging. De termijn waarbinnen een aanvrager bezwaar kan maken bedraagt zes weken na de dag waarop de beslissing is bekendgemaakt. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn bestaat geen gelegenheid meer om een bezwaarschrift in te dienen.

Ten slotte
Regeling
Het programma The Art of Impact maakt deel uit van de Stimuleringsregeling voor Innovatie en Promotie, waarvan het Mondriaan Fonds de penvoerder is.

Privacywet

De privacywet is van toepassing.